Kärhana barada

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentligine degişli bolan “Türkmenawtoulaglary” agentiligiň soňky ýyllarda halkymyza hödürleýän hyzmatlaryndan raýatlarymyz giňden peýdalanýar. Daşoguz welaýatynda ýerleşýän "Daşoguzawtoulag" önümçilik birleşiginde hem alnyp barylýan işler döwriň talabyna laýyk gelýär. Bu ýerde ýolagçy we ýük awtoulaglary adaty iş tertibinde, şeýle-de sargytlar boýunça hereket edýar. 1994-nji ýylda önümçilik birleşigi 1997-nji ýylda Daşoguzyň önümçilik awtotransport birleşigi ady bilen hasaba alyndy. Şol ýyldan bäri hem welaýatyň ýaşaýjylaryna we myhmanlaryna hyzmat edip gelýar. Häzirki wagtda bu ýerde kuwwatly Kamaz-6520 kysymly ýük awtoulaglaryň 109-sy doly güýjünde işledilýär. Ýolagçy gatnatmak hyzmatlary ýerine ýetirmek bolsa Paz-32054, Iran-Hodro04 we Hyundai Areo City ýolagçy awtoulaglary bilen doly derejede üpjün edilendir.

Sargytlar

Familiýaňyz, adyňyz

Ulagyň barmaly senesi we sagady

Nireden

Nirä

E-mail

Telefon belgiňiz

Sargydyň dowamlygy

Awtobusyň sany

Awtobusyň sany

Familiýaňyz, adyňyz

Ulagyň barmaly senesi we sagady

Nireden

Nirä

E-mail

Telefon belgiňiz

Sargydyň dowamlylygy

Awtobusyň sany

Awtobusyň sany