"Dürli ýükleri daşamak"
Daşoguz welaýatynda ýeke-täk bolan awtoulag önümçilik kärhanasyna degişli bolan ulaglaryň hyzmatlaryndan peýdalanmaga isleg bildirýän raýatlar, müşderiler kärhananyň Awtoulaglary ulanyş bölümine ýüz tutup, özlerine gerekli ulagy islendik wagt sargyt edip bilýärler. Sargyt üçin tölegler ýüküň möçberine, adam sanyna we barmaly menziliniň uzaklygyna görä, Ykdysadyýet we maliýe böliminiň hasaplamalary esasynda nagt we nagt däl görnüşinde kabul edilýär. Bu bolsa müşderiler üçin döredilýän ýeňillikleriň üstünlikli durmuşa geçirilýändigine şaýatlykdyr. "Daşoguzawtoulag " önümçilik birleşiginiň hyzmatyndan peýdalanmak raýatlarymyz şu salgy boýunça habarlaşyp, özlerine gerekli ulaglary sargyt edip bilerler:
Telefon belgiňiz: +993 322 6-07-04
Faks +993 322 6-07-04
Poçta kody: 746300
Habarlaşmak üçin
Telefon | Faks
+993 322 6-07-04
E-mail
dashoguzob@awtoulag.gov.tm
Habarlaşmak
Türkmenistan, Daşoguz welaýaty, Daşoguz şäheri, Şagadam köçesi 41
Ady
E-mail
Kärhana ady
Ýurdy
Mazmuny